En rask innføring i evolusjonsmedisin

En kompis av meg spurte meg i går hva det er som kjennetegner min tilnærming til helse og medisin. Han hadde kommet over en side om funksjonell medisin og lurte på om det er på linje med det jeg står for. Jeg sa at det er det ikke og forklarte så at det er evolusjonsmedisin, noen ganger referert til i en mer spisset forstand som darwinistisk medisin, jeg fremmer, som på mange måter klart skiller seg fra den funksjonellmedisinske metode. Det er en del fellestrekk, spesielt ift. fokusområder, men den overordnede tilnærmingen er annerledes.

For å gi kameraten min litt mer å tygge på enn bare min korte forklaring, så bega jeg meg ut på nettet for å finne en enkel og grei innføringsartikkel til akkurat evolusjonsmedisin. Men det viste seg lettere tenkt enn gjort. Jeg er bekjent med nesten all forskningslitteraturen på feltet, men det meste av dette arbeidet er forholdsvis teknisk og spisset, og egner seg i så måte dårlig som en invitasjon til feltet. Når det kommer til mindre avanserte introduksjonsartikler, så er mange av disse unødvendig kompliserte slik jeg ser det og formidler ikke i tilstrekkelig grad hovedbudskapet – eller hvertfall det jeg mener burde være hovedbudskapet på bakgrunn av hva jeg oppfatter som det viktigste ift. helse, medisin og velvære. Det finnes dog unntak, slik som denne, som jeg syntes er fin (Se bort fra produktene osv. de selger på siden). Det er også den jeg endte med å sende til kompisen min.

Utover dette er det veldig lite innhold på norsk der ute (noe som ikke er så overraskende ettersom vi henger ganske langt etter her til lands, f.eks. sett ift. USA og Nederland, hvor de har egne studier og forskningsmiljøer dedikert til denne disiplinen.) Nesten all infoen er på engelsk, inkludert det meste av den store mengden innhold jeg har produsert opp gjennom årene. I lys av dette fikk jeg idéen om å skrive en kort innføringsartikkel på norsk (som jeg nå innser har fått en noe lang innledning (:P))…

Hvorfor evolusjon

Vår biologi er grunnleggende et produkt av evolusjon. Det samme kan sies om alle andre organismer på denne planeten. Dette er ikke en luftig påstand, men snarere et vitenskapelig faktum. Genmaterialet som danner grunnlaget for vår eksistens er formet opp gjennom evolusjonær tid. Nøkkelordet i denne forstand er seleksjon. Elementer som har fungert bra, mtp. reproduktiv suksess under de aktuelle miljøforholdene, har ‘klart seg godt’, mens uheldig genetikk og trekk har falt bort. Dette bringer oss over til et annet nøkkelord: tilpasning. Vi har tilpasset oss visse forhold og stimuli, som følge av seleksjon.

Vi tar det for gitt at dyr i naturen er tilpasset visse miljøforhold, men ser ofte ut til å overse at det samme gjelder oss mennesker.

Forholdene vi lever under i dag er dog veldig annerledes enn de vi har levd under gjennom størstedelen av vår evolusjon. Dette, som refereres til som evolutionary mismatch, er det klart viktigste å få meg seg/forstå ift. evolusjonsmedisin slik jeg ser det, da det har enorme konsekvenser for menneskelig helse, velvære og atferd. Helseprofilen til dagens gjennomsnittsmann og kvinne oppfattes i dag som normalen, men er på ingen måte normalen sett fra et evolusjonært perspektiv. Det er en veldig annerledes profil enn den man ser i naturen, blant frittlevende dyr, inkludert menneskelige jeger-sankere, som generelt er slanke og robuste, ikke plaget med lidelser som f.eks. hjerte-karsydom, tarmkreft, myopia eller diabetes (1, 2, 3, 4, 5). Dette fordi de lever under omgivelser som ligner på den typen omgivelser vi levde under i millioner av år i tidligere tider, frem til natur gradvis ble erstattet med industri, bygninger og veier. Vi er rett og slett ikke tilstrekkelig tilpasset de nye og kunstige forholdene vi i dag lever under, noe som i stor grad kan forklare den moderne helsebyrden.

Utover dette belyser evolusjonsmedisinen flere andre relaterte ting, som f.eks. årsaken til antibiotikaresistens, fysiologiske endringer gjennom livsløpet, sykdomssymptomer (en fin artikkel om dette) og masse mer. Kobler man også inn den tett anliggende evolusjonspsykologien, som er basert på den samme vitenskapen, så kommer atferdsmønstre og handlinger også i større grad inn i bildet. Alt som har med liv å gjøre har jo grunnlag i evolusjon, så jeg kan helt fint stå inne for å hevde at ingenting som har med liv å gjøre kan fullt ut forstås i fravær av evolusjonær belysning.

Det at livet som helhet har bakgrunn i evolusjon betyr at dette med evolusjon ift. helse og medisin er en bred greie, som inkluderer flere aspekter. Det sagt, så godt som alt er koblet sammen gjennom den grunnleggende forståelsen om seleksjon og tilpasning. Forstår man denne forutsetningen, så har man kommet veldig langt. Dette er også noe som skiller den darwinistiske helsetilnærmingen fra andre tilnærminger: den er sterkt vitenskapelig, logisk og koherent.

Fra teori til praksi: Nytteverdien av darwinistisk helseforståelse

Jeg har sett det bli hevdet av noen at evolusjonsmedisin har liten eller ingen praktisk nytte – kun teoretisk. Jeg er så uenig i dette som det er mulig å bli. Gjennom evolusjonsmedisinen så får man jo innsyn i de bakenforliggende årsakene til helse og sykdom, og dette er jo et glimrende utgangspunkt for å behandle kroppen på en god måte. Livsstilsaspekter som soleksponering, ernæring, mikrobielle forhold, fysisk aktivitet, søvn, osv. er selvfølgelig spesielt relevant i denne forstand. Det er dog viktig å bite seg merke i at det å tenke darwinistisk også har en rekke andre fordeler i helse og medisinsk sammenheng. Ift. tilleggsmomentene fra det forrige avsnittet, så får man ved å forstå bakgrunnen for antibiotikaresistens, helsemessig livsutvikling og sykdomssymptomer innsyn i hvordan man burde tolke og forholde seg til disse tingene. Videre har darwinistisk forståelse en enorm nytteverdi i psykologisk sammenheng (det er for meg ufattelig hvordan man kan bedrive psykologi i nesten totalt fravær av evolusjonsbiologisk forståelse). Dette er en fin innføringsartikkel på dette feltet, for de som evt. måtte være interessert i å sette seg inn i det.

Det er rett og slett ‘ingen’ grense for hvor nyttig evolusjonsvitenskapen er når det kommer til helse og medisin. Den hjelper oss kanskje ikke så mye når det kommer til å operere et skadet kne eller transplantere en nyre, men den er av stor praktisk betydning på de fleste andre områder, ikke bare ift. helsefremmende arbeid og forebygging av sykdom, men også i behandling, da man ved å forstå bakgrunnen for sykdom lettere kan ta tak i problemet på en god og riktig måte.

Kort oppsummert…

Evolusjonsmedisin representerer en vitenskapelig tilnærming til helse og kroppslig behandling forankret i biologiens kanskje viktigste prinsipp: seleksjon. Med utgangspunkt i den darwinistiske forståelsen av livet på jorden kan man få enorme innsyn i helse og atferd – en infallsvinkel som ikke bare virker belysende/informerende, men også legger til rette for bedre og mer fokusert medisinsk- og helsefremmende arbeid.

Avslutningsvis, her er et utsagn fra en nyere vitenskapelig artikkel på feltet som gir håp til darwinister som meg…

“The practice of medicine will increasingly be based on an evolutionary understanding of the human genome and microbiome.”

P.S. Ønsker du å lære mer om denne voksende vitenskapelige disiplinen, så kan du f.eks. sjekke ut de mange infografiske elementene jeg har produsert opp gjennom årene og/eller denne litteraturen.