Konsept

Som trener og underviser er jeg fokusert på å skreddersy opplegget til hver enkelt utøver eller gruppe. Behovskartlegging, som kan inkludere blant annet kroppsanalyse, verbal informasjonsinnhenting og bevegelsesvurdering, legger grunnlaget for forløpet og fortsetter gjennom hele samarbeidsperioden, for å kontinuerlig etterstrebe overenstemmelse mellom behov og opplegg. I bunnen vil man alltid finne de fundamentale ideologiske prinsippene jeg forholder meg til, men utover dette vil det foregå individuell tilpasning.

Tilpasning på bakgrunn av…

helse/kroppslig tilstand
Ingen to personer er helt like med tanke på kroppssammensetning, epigenetikk, mikrobiota, kroppsholdning eller immunologi. Dette er noe man må ta hensyn til som coach, da det har implikasjoner for blant annet treningstoleranse og ernæringsbehov.
bevegelsesmønster
Dette punktet relaterer til det over og er spesielt viktig i treningssammenheng. Som trener har jeg fokus på å vurdere og hvis aktuelt justere måten utøveren beveger seg på, for da å minimalisere skaderisiko og optimalisere treningsutbytte.
aktivitetsnivå
Aktivitetsnivå, inkludert typen aktivitet som utføres, har en markant påvirkning på blant annet ernærings- og søvnbehov, og er i så måte en viktig faktor å ta hensyn til i et veiledningsforløp.
... kunnskaps- og ferdighetsnivå
Som underviser og trener er det viktig å tilpasse ethvert opplegg på bakgrunn av den aktuelle mottakers kunnskaps- og ferdighetsnivå. Dette er noe av det som gjør jobben utfordrende, men også spennende.
mindset
Denne svært viktig faktoren undervurderes typisk i helse- og treningssammenhenger. Ofte er fokuset nesten utelukkende på prestasjon og estetikk, mens det mentale vies liten eller ingen oppmerksomhet. Ideelt sett burde det være fokus og forandring på begge plan.
mål/ønsker
Hvis det er én ting alle trenere har hørt opp og i mente, så er det at det er viktig å sette gode mål, samt fokusere på disse målene. Typisk vil det innprentes at målene burde være spesifikke, målbare, akseptable, realistiske, tidsbestemte og evaluerbare (SMARTE mål). Personlig er jeg ikke så fiksert på dette punktet, og ser faktisk en del ulemper med en veldig mål-fokusert tankegang. Det sagt, som coach er det naturligvis viktig å ta hensyn til kundens ønsker og etterstrebe å skape fremgang på bakgrunn av disse ønskene.